Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seiri-chan Live Action Showtimes, and New Trailers

The official website for the live-action project adaptation of the manga titled Seiri-chan by Ken Koyama premiered its first trailer Tuesday. The theme song Suru by The Peggies was played. The film’s show schedule was also revealed.

Seiri-chan Live Action will premiere on November 8 future. The film will star Fumi Nikaido who plays Aoko Kometa.

The others include Sairi Ito, Risaki Matsukaze, Ren Sudo, Kyohei Kanomi, Hana Toyoshima, Masayuki Shida, Mitsuhiro Fujiwara, Kumiko Nakano, Suzuki Shinsuke, Yuriko Hirooka, Bansuke Kasamatsu, Rintaro Oyaizu, Satomi Yagihashi, Miyu Anda, Hitoshi Takemura, Riko Tamiya, Manami Iida, and Yoshinori Okada.

Shunsuke Shinada is in charge of directing the film, Shin Akamatsu is writing the script for the film. Yui Kochi takes care of the music composition. The original manga itself has been licensed by Yen Press.

Seiri Chan Live Action

Koyama originally serialized the official live-action manga series under the title Tsukiichi! Seiri-chan on the Omocoro website, and Kadokawa published a compiled volume under the title Seiri-chan in September 2022.

Koyama launched the manga as a serialization in Monthly Comic Beam last November. Yen Press published the first volume on September 18. This manga is rated on Takarajimasha’s Kono Manga ga Sugoi!


Source: ANN